Relationsresan 

en självbiografisk beskrivning av ”resan” tillbaka som förälder och inkluderad medmänniska efter missbruk, svår psykisk ohälsa och ett havererat föräldraskap.

Boken är också skriven och upplagd för att fungera som studiematerial för människor i behandling, vård eller på annat sätt på väg från utanförskap och maktlöshet till egenmakt och möjligheter att själv forma sitt liv.

Författaren har arbetat med frågor kring brukarinflytande, inbyggda systemfel i välfärden och påverkansprocesser för människor i behov av särskilt stöd, sedan början på 90-talet. Genom åren har hon mött och stöttat många människor - föräldrar, barn, ungdomar - som på olika sätt drabbats av brister i de stödsystem som är tänkta att skydda människor i svåra situationer. Boken är av stort värde även för yrkesverksamma inom fältet socialtjänst, skola och vård.